Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ο ποιητικός μας διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 77-79