Είστε εδώ

«Η παράσταση των Περσών του Αισχύλου», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 59