Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Παρατυπώματα», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 40