Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Επιστολές. Η μορφή του περιοδικού μας», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 118