Είστε εδώ

Σκούρας Φώτιος, «Συγκίνηση-αρρώστεια-τέχνη», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 96-98