Είστε εδώ

Χατζηνάκου-Πλυτά Μαρία, « Οι φόβοι της Κατερίνας», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 61-62