Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Γιατί ξαναβγαίνουν οι Μορφές», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 37-38