Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Οι διαλέξεις μας», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 288