Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Χρονικά. Για την ιστορία», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 288