Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Τραγούδι στον Ορφέα», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 174