Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Διαλέξεις - Παραστάσεις», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 142