Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Νέα βιβλία. Χάρη Αλεξίου Αναλαμπές», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 35