Είστε εδώ

Κ, «[Βιο-εργογραφικό σημείωμα για τον Jean Bloch-Michel]», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 17-18 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1961), σ. 181