Είστε εδώ

Κ, «[Βιο-εργογραφικό σημείωμα για τον Michel Butor]», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. 88