Είστε εδώ

Κ, «[Σημείωμα για τη δημοσίευση του Σχεδίου προγράμματος για την αναδιοργάνωση της ελληνικής μουσικής]», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 84