Είστε εδώ

Κ, «[Κριτικό σημείωμα για το κείμενο Οι διανοητές της περασμένης γενιάς]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. 210-211