Είστε εδώ

Κ, «Θέματα. Γύρω από ένα βιβλίο. [Σχόλιο για την βιβλιοκρισία]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 46