Είστε εδώ

Βακαλό Ελένη, «Το μοντέρνο πνεύμα στην τέχνη», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 1-10