Είστε εδώ

Σικελιανός Άγγελος, «Η δράση του Συλλόγου. Η΄ Πανελλήνιο Συνέδριο: [Ρήση του Αγγ. Σικελιανού για τον Αχ. Τζάρτζανο]», Φιλόλογος, τχ. 112 (Καλοκαίρι 2003), σ. 310