Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «[Απόσπασμα από τα Γράμματα σ' ένα νέο ποιητή του R.M. Rilke]», Φιλόλογος, τχ. 111 (Άνοιξη 2003), σ. 151