Είστε εδώ

Μπαγιόνας Αύγουστος, «Ο ανθρωπισμός από την Αναγέννηση ως τον Διαφωτισμό», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 259-269