Είστε εδώ

Βούζης Παναγιώτης, «Προεγγεγραμμένο και εγγεγραμμένο ποίημα μαζί με το νεκρό του», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 138-144