Είστε εδώ

Σκάβδη Ελένη, «Μπριτς!», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 70-78