Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Για τις Πρέσπες 2000», Εταιρία, τχ. 34 (Αύγουστος 2000), σ. 1-2