Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Οι οίκοι ανοχής της Φλώρινας. Α΄ μέρος (1900-1940)», Εταιρία, τχ. 29 (Δεκέμβριος 1997), σ. 30-36