Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Βιβλιοκρισίες. Κώστας Μπούζας: Στο χρώμα του ουρανού (Αθήνα-Νοέμβριος 1994). Παράλληλοι δρόμοι (Θεσσαλονίκη, 1995) - Ποιήματα», Εταιρία, τχ. 23 (Μάιος 1996), σ. 63