Είστε εδώ

Γούνα Ελένη, «Αναμνήσεις από την παληά Φλώρινα», Εταιρία, τχ. 23 (Μάιος 1996), σ. 52-53