Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Πινελιές μιας ζωής», Εταιρία, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1994), σ. 69