Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Μικρό αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου 1940», Εταιρία, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1994), σ. 41-44