Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Βιβλιοκρισίες. Κωνσταντίνα Γ. Κιατύπη: Η κηροπλαστική της Φλώρινας (Θεσσαλονίκη 1983)», Εταιρία, τχ. 10 (Μάιος 1992), σ. 75