Είστε εδώ

«Τα παλιά φωτογραφεία της Φλώρινας», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 79