Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Οικογένεια Παπαϊωακείμ της Στρούγας», Εταιρία, τχ. 7 (Αύγουστος 1991), σ. 10-12