Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Ευάγγελος Ανδρέου (Κιατύπης) (Μια Φλωρινιώτικη ιστορία στα τέλη του περασμένου αιώνα)», Εταιρία, τχ. 6 (Απρίλιος 1991), σ. 19-22