Είστε εδώ

Πύρζας Κώστας, «Ε' Παγκόσμιο Παμμακεδονικό Συνέδριο (28 Ιουλίου-6 Αυγούστου 1989)», Εταιρία, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1990), σ. 3-4