Είστε εδώ

«Καφενές της Φλώρινας, 1918», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 40