Είστε εδώ

Δομπούλας Κώστας, «[Σχέδιο του Κώστα Δόμπουλα]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 54