Γλωσσάρι όρων γλωσσολογίας που χρησιμοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια
Λεξικό Α'-Γ' Δημοτικού
Λεξικό Δ'-ΣΤ' Δημοτικού

Ομάδα Εργασίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των Σχολικών Βιβλίων και Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή Πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

Π4.2.2. Ψηφιακή διαμόρφωση Γραμματικής και Λεξικού της νεοελληνικής γλώσσας (για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση)
Υπεύθυνος παραδοτέου: Δ. Κουτσογιάννης

Συντελεστές

Επιστημονική επιμέλεια, Γενικές προδιαγραφές, Σύνταξη: Γεώργιος Παπαναστασίου, Ελένη Μελικίδου

Φιλολογική επιμέλεια-Διορθώσεις: Ελένη Μελικίδου

Πληκτρολόγηση-Ηλεκτρονική επεξεργασία: Έφη Στεργίου

Τεχνική υλοποίηση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)