Είστε εδώ

Χατζητάτσης Τάσος, «Κείμενα. Ο Μακέλης», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 658-660