Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «Άρμαλα ή ο δρόμος για την πόλη», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 560-562