Είστε εδώ

Βούρτσης Ιάκωβος Μ., «Χρονολόγιο Ανδρέα Λ. Εμπειρίκου (1901-1985)», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 517-525