Είστε εδώ

Αντζουλάτος Απόστολος, «Κείμενα. Τρία ποιήματα. Κατάβαση», Χάρτης, τχ. 15 (Απρίλιος 1985), σ. 347