Είστε εδώ

Χατζητάτσης Τάσος, «Κείμενα. Το κίτρινο φουστάνι», Χάρτης, τχ. 15 (Απρίλιος 1985), σ. 344-346