Είστε εδώ

Μήτσορα Μαρία, «Κείμενα. Η περίληψη του κόσμου (απόσπασμα)», Χάρτης, τχ. 14 (Ιανουάριος 1985), σ. 190-195