Είστε εδώ

Αχιλλεύς Τάτιος, «Κείμενα. Τα κατά Λευκίππην και Κλειτοφώντα», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 95-97