Είστε εδώ

Γαλανάκη Ρέα, «Κείμενα. Τ' αόρατα και τα ορατά», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 88-91