Είστε εδώ

Monserrat Tomàs, «[Αγόρι ντυμένο με ναυτικά ρούχα]», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 68