Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «Κείμενα. Εγκόλπιο», Χάρτης, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1984), σ. 677