Είστε εδώ

Καλοκύρη Ελένη, «Σελίδες για τον Ίταλο Καλβίνο: Το κάστρο των διασταυρωμένων πεπρωμένων», Χάρτης, τχ. 11 (Μάιος 1984), σ. 580