Είστε εδώ

Ηλιόδωρος, «Κείμενα. Θεαγένης και Χαρίκλεια», Χάρτης, τχ. 10 (Φεβρουάριος 1984), σ. 448-451