Είστε εδώ

Καλοκύρη Ελένη, «[Κολάζ φωτογραφιών του Borges]», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. (εξώφυλλο)